Certifiering

Certifierade av Härryda Kommun

Sjövalla FK är en certifierad förening i Härryda kommun!

Bakgrunden till detta är att Härryda Kommun under 2014 beslutade att föreningar i kommunen, som sysslade med barn- och ungdomsverksamhet, skulle uppmanas att vara ”certifierade”. I grunden handlar det om, menar man, att medlemmarna i föreningen ska vara aktiva i en trygg och hälsofrämjande miljö. Certifieringen skall vara ett sätt att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs i föreningen och med hjälp av denna skall det bli tydligare vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen.

Mycket av detta kändes ganska självklart för oss inom Sjövalla, men samtidigt är det naturligtvis viktigt för oss, såsom en av de större föreningarna i kommunen, att agera i enlighet med kommunens önskemål. Arbetet för denna certifiering påbörjades under senhösten 2014 och har sedan fortskridit under 2015.

Certifieringen är uppbyggd på fyra olika steg där de tre första är nulägesanalys, upprättandet av policy och certifiering och sedan, längre fram en årlig uppföljning.
Under arbetets gång har det blivit mer och mer uppenbart att det förvisso kan vara klokt att tydliggöra våra ideal och att våra ledare har insikt i frågor gällande mobbing, våld och kränkningar av olika slag och att man har en beredskap för att agera i den mån sådant, mot vår förmodan, skulle dyka upp i vår klubb. Vårt arbete har nu resulterat i att Sjövalla FK blev certifierade den 2 februari 2016.

En väsentlig del i certifieringsarbete har varit att i vår beskrivning av klubbens verksamhet tydliggöra:

  • att vår verksamhet baserar sig på demokrati, delaktighet och jämställdhet.
  • att vi välkomnar alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, hudfärg och funktionsvariationer
  • att vi tar avstånd från all typ av doping och spelmissbruk liksom också mobbing, våld och kränkningar
  • att all verksamhet i klubbens regi (som vi haft med oss i uttalad form ända sedan klubben bildades) skall vara fri från tobak, alkohol och andra droger. Du kan läsa mer om detta på sidan Detta är Sjövalla FK.
  • att vi har en fastställd policy för vår barn-och ungdomsverksamhet (läs här) och för utbildning av ledare (läs här).